Sub egida Centrului de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism au apărut următoarele cărţi:

 

TURISM ȘI DEZVOLTARE POLICENTRICĂ. STUDIU DE CAZ: MOINEȘTI, TÂRGU OCNA ȘI SLĂNIC MOLDOVA

GAMAN George
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2019
ISBN: 978-606-37-0541-0

Turismul reprezintă una dintre cele mai viabile soluţii de relansare economică iar în cazul celor două centre urbane luate în studiu, Târgu Ocna şi Slănic Moldova, actualmente staţiuni balneoclimaterice de interes naţional, ce dispun de o ofertă turistică primară recunoscută la nivelul României și care se pretează tipului curativ, reprezintă singura alternativă.

Însă, o ofertă primară și derivată care se adresează turismului curativ necesită un grad ridicat de diversitate a serviciilor destinate turiștilor-pacienți, acest aspect nefiind îndeplinit de nicio stațiune din studiul de caz. În același timp, ca urmare a disparităților teritoriale și a posibilităţilor de coeziune, se observă favorabilitatea de implementare a fenomenului de policentricitate, ce poate implica cooperări urbane funcționale, ținându-se cont de răspândirea lor în teritoriu dar și de relațiile economice dintre acestea. Nemanifestându-se o planificare eficientă, a apărut fenomenul de polarizare, acordându-se o atenție mai mare anumitor centre urbane care, datorită dezvoltării socio-economice, deja dețineau o influență asupra zonelor adiacente. Există numeroase situații în care administrația publică și-a centrat atenția doar asupra unor centre polarizatoare, au urmărit dezvoltarea funcțiilor acestora, însă restul teritoriului nu a primit atenția cuvenită. Așadar, pentru un lung interval temporal, nu a fost pusă în practică o dezvoltare unitară, ci doar una centralizată, acțiunile având loc punctual, conturându-se încet, dar sigur, un proces de periferizare al unor localităţi. Totuși, literatura de specialitate a propus drept soluție pentru combaterea disparităților în teritoriu dezvoltarea policentrică, care este opusă monocentricității, „promovând tipurile echilibrate şi multiscalare de reţele urbane care sunt cele mai benefice din punct de vedere social şi economic” (ESPON 1.1.1., 2005, p. 3). Astfel, în cadrul acestei lucrări se promovează ideea realizării unui cluster turistic care să funcţioneze pe principiile dezvoltării policentrice, în ale cărui componente să se regăsească localităţile Moineşti, Târgu Ocna şi Slănic Moldova [full text].
 

AȘEZĂRILE DIN MUNȚII APUSENI

SURD Vasile, CONSTANTIN Veronica, NICULA Alexandru-Sabin
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017
ISBN: 978-606-37-0096-5

Munții Apuseni reprezintă cel mai populat sector din seria Carpaților Românești. Din timpuri străvechi locuitorii Țării de Piatră s-au impus în conștiința națională prin hărnicie, iscusință, dârzenie și neîncetate zbateri pentru libertate și neatârnare. Horea, Cloșca și Crișan – martirii Răscoalei țărănești de la 1784 și Avram Iancu – căpetenia instruită și justițiară a Revoluției de la 1848, sunt și vor rămâne repere cardinale și cvasiprezente în conștiința și sufletul fiecărui locuitor al Munților Apuseni și al României.

Munții Apuseni sunt Comoara Țării, prin bogatele și variatele resurse ale subsolului dintre care ca importanță, primatul îl ocupă aurul.
Studiul de față este unul de factură geografică care încearcă să surprindă aspectele generale și particulare ale locuirii acestui areal montan, pe cât de cunoscut istoricește pe atât de disputat de către diriguitorii străini de ieri, și de cei autohtoni, de azi. Întrucât informația statistică disponibilă, centralizată și accesibilă se referă prin excelență la unitățile administrativ-teritoriale, (denumite în conținutul cărții UAT-uri) și la localități ca așezări cu statut administrativ, am adoptat termenul de așezări ca fiind mai comprehensiv întrucât înglobează deopotrivă și localități și „puncte locuite” cu denumiri proprii consacrate de timpuriu, unele de locuire permanentă, altele temporare (sălașe și mutături), care nu sunt cuprinse în nomenclatorul administrativ. Adeseori, s-a inserat în prezenta lucrare semnul echivalenței între localitate și așezare, mai degrabă din considerente cutumiare (geografice), ci nicidecum de factură structural-confuză, studiile și planurile de amenajare spațială actuale operând exclusiv cu noțiunea de localitate. Cartea intitulată Așezările din Munții Apuseni apare sub egida Centrului de Cercetare a Așezărilor și Urbanism, Facultatea de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai, fiind rezultatul colaborării celor trei autori pe parcursul a mai bine de cinci ani [full text].

 

INFRASTRUCTURI PENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR DIN ROMÂNIA

SURD Vasile, BRUCKNER Leonard, PUȘCAȘU Adina Maria, BĂRĂIAN-SURD Stanca-Dacia, SURD Silvia-Adriana
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015
ISBN: 978-973-595-773-5

Prezenta carte aduce în lumină un tip aparte de infrastructuri teritoriale, cele pentru practicarea sporturilor. Grație armoniei geografice a teritoriului național și experienței culturale a poporului român, astăzi România dispune de întreaga gamă de infrastructuri sportive consacrate la nivel european și mondial, începând cu stadioanele moderne și finalizând cu punerea în evidență a unor segmente teritoriale naturale (cursuri de apă, abrupturi stâncoase  etc.) care susțin practicarea

unor sporturi „specifice” (alpinism, rafting, caiac etc.). „Punerea în temă” se realizează printr-o prezentare a cadrului natural și a celui uman al României, pentru a facilita localizarea plan-spațială și a înțelege mai bine contextul în ansamblu, în cadrul căruia s-a edificat marea varietate a infrastructurilor pentru practicarea sportului în România.
Astăzi, țara noastră dispune de infrastructuri pentru sport extrem de variate, situate pe un ecart valoric foarte larg, care, în general, mai suportă adaosuri investiționale pentru modernizare, în paralel cu modernizarea de ansamblu a infrastructurilor rutiere și feroviare la nivel național.
Prezenta carte este utilă unui spectru larg de cititori, dar se adresează în primul rând decidenților de la nivele superioare și celor care conduc destinele sportului național, pe diverse ramuri și compartimente [full text].

 

MICEȘTI (MICUȘ), JUDEȚUL CLUJ. OAMENI ȘI OBICEIURI

SURD Vasile, BĂRĂIAN-SURD Stanca-Dacia, SURD Silvia-Adriana, SURD Gheorghe
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013
ISBN: 978-973-595-559-5

Satul Micești se află situat pe îngusta, frumoasa şi ospitaliera vale a Micuşului, la cca. 3 km amonte de confluenţa acesteia cu valea Hăşdatelor, în perimetrul satului Petreştii de Jos. De aici, cele două văi îngemănate dau „asaltul final” pentru traversarea Cheilor Turzii, interpuse maiestuos şi falnic în faţa spaţiului depresionar, care se întinde până la vârful Peana (825 m) şi poalele sudice ale Dealului Feleacului. Din punct de vedere administrativ, satul aparţine de comuna Tureni, jud. Cluj.

Până în anul 1968, odată cu adoptarea noii legi administrativ-teritoriale, satul a funcţionat ca unitate de centru administrativ comunal, având arondate satele Sălişte, Deleni şi cătunul Casele Miceşti.
În anul 1935, intrau în componenţa comunei Miceşti şi satele Crăieşti şi Deleni. Vecinătăţile actuale ale satului sunt: la nord, municipiul Cluj-Napoca, cu colonia Făget, Feleacu cu Casele Miceşti, la nord-vest şi vest Ciurila şi Sălişte, la sud-vest Crăieşti, la sud Tureni şi Deleni, la est Vâlcele şi la est-sud-est, Comşeşti.
Din punct de vedere al unităţilor de relief majore, satul aparţine complexului depresionar Iara-Hăşdate, ce se desfăşoară de la poalele Muntelui Mare şi până la cumpăna de ape ce separă bazinul Văii Racilor de cel al văii Micuşului între Dealul Feleacului şi extremitatea estică a Cheilor Turzii (cariera de calcar Sănduleşti). Bariera calcaroasă a Cheilor Turzii, Stogul Bertişului şi defileul Ierii de la Surduc, închid sectorul depresionar înspre sud-sud-vest. Spre nord, Dealul Feleacului şi cumpăna de ape între afluenţii Ierii şi cei ai Someşului Mic realizează limita în acest sector. În raport cu coordonatele cartografice, satul se află situat la intersecţia paralelei de 460 38’ 3’’ latitudine nordică, cu meridianul de 230 37’ longitudine estică. Paralela de 460 38’ 3’’ latitudine nordică intersectează vatra satului pe direcţie Est-Vest, prin turnul bisericii satului. Până la Polul Nord distanţa este de 5174,4 km iar până la Ecuator de 5830,8 km (arcul de meridian = 111,3 km). Faţă de meridianul 00 (Greenwich), satul se află la distanţa de 2619 km, 754 m.
Lungimea vetrei satului în actualul intravilan este de cca 5 km, de la Victoru Ciotului până la Fasolea.
Lăţimea maximă a vetrei satului este de cca 500 m între Labul de la Ciurba şi Labul lui Avel. De la Casele Miceşti, limita nordică şi până la limita sudică cu satul Deleni (Indol) distanţa este de cca. 10 km. Lăţimea cea mai mare a hotarului este între Ogrăzele (vest) şi Capu Pădurii (est), (5 km). Din centrul satului, unde se află şcoala şi monumentul eroilor, şi până în centrul satului Tureni, sediu de comună, distanţa este de 6,5 km iar până la şoseaua asfaltată E 60 (DN 1), de 8 km. Faţă de Cluj-Napoca, prin Tureni, distanţa este de 25 km iar faţă de Turda, 15 km. Pe drumul sătesc ce urmează cursul văii Micuşului pe la Văratici, Casele Miceşti (Pe Deal), Făget, Dâmbul Verde, distanţa între sat şi Cluj-Napoca este de 16 km. Faţă de satele limitrofe, distanţele pe drumurile cele mai scurte, folosite astăzi şi în trecut, sunt următoarele: Sălişte – 3 km, pe drumul de la Şipotul Mare; Deleni (Indol) – 3 km, pe drumul prin Bodeş; Comşeşti (Comţâg) – 4,5 km, pe drumul de la Capu Pădurii; Vâlcele (Banabic) – 3,5 km, pe drumul în pantă de la Vâlcea; Crăeşti (Făgădaie) – 3 km. Aceste drumuri săteşti erau mai active şi în trecut, când elevii din clasele I-VII din satele Deleni, Sălişte şi Crăieşti (Făgădaie) veneau zilnic la Şcoala din Miceşti.
În anul 1968, odată cu strămutarea centrului de comună la Tureni şi arondarea satelor mai sus amintite la alte comune (Deleni şi Crăieşti, la Petreştii de Jos, Sălişte, la Ciurila), interesul pentru Miceşti s-a redus substanţial, aceste drumuri fiind utilizate ocazional, pentru accesul la pădure ori la hotarul satului.
În anul 2010 s-a dat în exploatare tronsonul autostrăzii „Transilvania” (A 3), între Câmpia Turzii şi Gilău, ce se află la cca 2,5 km faţă de sat, în sectorul sud-vestic.
Suprafaţa satului în actualele limite  administrative este de 26,124 km2, din care 1,71 km2 suprafaţa intravilanului. Densitatea generală a populaţiei este de 11 locuitori / km2, iar în intravilan de 169 loc./km2 (289 locuitori în anul 2013) [full text].

 

MICEȘTI (MICUȘ), UN SAT TRANSILVĂNEAN

SURD Vasile
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013
ISBN: 978-973-595-582-3

Satul reprezintă locul sacru al plămădirii noastre ca neam, acel spaţiu inconfundabil şi încărcat deopotrivă de infinită bunătate şi căldură, unde ne-am deprins să preţuim din fragedă pruncie, ca nimeni alţii, gustul dulce al strujelei de pâine, durată din mâinile butucănoase şi crăpate de prea multă trudă a taţilor şi mamelor noastre, locul deselor reîntoarceri după repetate rătăciri ori înfrângeri. Pentru noi satul este locul de îngropăciune şi al bucuriei revederii, locul de împăcare, de linişte, de muncă neobosită, de reîmprospătare, de reculegere, de dreptate şi de putere.

Pentru noi satul este locul sacru de proprietate. Pentru noi patria se confundă cu satul!
Prin satul nostru am făcut, facem şi vom face mereu paşi drepţi şi hotărâţi spre lume, întru demnitate şi eternă recunoaştere a neamului în constelaţia civilizaţiilor planetare. De aceea, cuvine-se să-l cinstim, la zile alese ca aceasta, să-l sprijinim cu toată fiinţa noastră şi să nu uităm niciodată că numai aici suntem acasă.
Despre viaţa şi locurile unei comunităţi poate să scrie oricine, dacă le are puţin cu deprinderea utilizării penelului. Dar numai aceia care sunt legaţi organic de glia satului natal pot scrie cu patos şi obiectivitate, numai ei pot readuce în arena timpului actual o lume mirifică pe care o invocăm şi o evocăm mai des, odată cu trecerea timpului. Fiecare fiinţă umană este ancorată în două coordonate majore: timpul şi locul. Noi ne-am născut într-un timp şi într-un loc anume, inexistent în altă parte pe mapamond, satul Miceşti (Micuş) pe care îl evocăm, atât cât ne pricepem, în prezenta scriere. Cu timpul şi cu locul nostru sacru de naştere suntem logodiţi, până facem transferul în veşnicie. Chiar şi după aceea! Suntem legaţi cu invizibile şi trainice fire, suntem pironiţi, de voie ori de nevoie, de matricea locurilor natale, de la Văratici şi de la Soc şi până pe Hiş, de la Cherpiniu şi până la Alace, şi-n tot lungul văii Micuşului, pe care curge de milenii, fără încetare, fiorul neamului nostru micuşenesc.
Prin prezenta scriere, facem cuvenita restituire a memoriei celor care s-au petrecut prin vreme şi s-au jertfit pentru satul natal. Ce dovadă mai peremptorie putem aduce, de iubire faţă de glia străbună, decât reîntoarcerea acasă a celor cinci „fii rătăcitori” ai Micuşului de pe „pământul făgăduinţei”, unde sperau în mântuirea lor economică?! (cei care au emigrat în Statele Unite între anii 1914-1920).
Pentru noi satul natal se confundă cu Patria. Îngemănarea sinergică a iubirilor mai multor „patrii”, satele şi oraşele noastre, generează iubirea de Marea Patrie, supusă astăzi, la nemeritate şi grele încercări de către neadecvaţii naţiunii.
Pe aceia care şi-au bătăt joc de satul natal, de oamenii locului, şi nu numai, de pe poziţia funcţiilor vremelnice pe care le-au ocupat şi le ocupă în jilţurile instituţionale, decându-se la furtul pământurilor celor nevoiaşi, la falsuri şi la prinderea în horă turbată a jafului local şi naţional, acuzând răul sprijiniţi în pungă, cuvine-se să le ştergem numele şi urma neamului de pe aceste file. Ei fac parte din tagma mişeilor naţiunii, a cărăr rost şi loc este hărăzit a fi în latrina spurcată a istoriei noastre.
Ei se află în afara timpului şi a locurilor natale.
I-am înserat în prezenta scriere şi pe cei care şi-au găsit rostul existenţial în satul nostru adoptiv, zicându-le binemeritatul „Bun Venit!” Dorim cu ardoare să se înscrie şi ei în acest „«melting-pot» rural”, întru bunăstarea lor, a familiilor lor, şi a întregii suflări rurale de pe mândra vale a Micuşului [full text].
 

FUNCȚIILE "TERȚIARE" ALE MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

PĂCURAR Bogdan-Nicolae
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011
ISBN: 978-973-595-321-8

Lucrarea de faţă, dincolo de valoarea intrinsecă, este rezultatul unei etape din viaţa autorului: de căutări, de acumulări, de perseverenţă şi tenacitate. Este “plusvaloarea” acumulată de autor prin exploatarea inteligentă a tuturor resurselor: şcoli valoroase precum Universitatea Babeş-Bolyai şi Universitatea din Viena, carieră profesională în instituţii de marcă (Consiliul Judeţean Cluj; Biroul din Bruxelles al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România), îndrumare spre competenţă, susţinere familială, etc.

Expresie a proiectului de cercetare în cadrul studiilor doctorale – sub îndrumarea profesorului Vasile Surd – prezenta lucrare abordează geografia municipiului Cluj-Napoca prin construcţia unui proiect de cercetare bazat pe: spirit de observaţie; spirit novator; acumulare
competentă; perspectivă axiologică şi epistemologică originală.
Prezenta carte oferă cititorului câmpuri gnoseologice originale şi valoroase precum:
- abordarea funcţionalistă a geosistemului urban Cluj-Napoca;
- concepte novatoare asupra oraşului (ca geosistem), asupra funcţiilor sale, concretizate prin avansarea unor definiţii şi fundamentări originale;
- o nouă taxonomie a funcţiilor aşezărilor (oraş şi sat) şi a municipiului Cluj-Napoca în mod particular;
- o metodă de analiză geografică a municipiului Cluj-Napoca prin exploatarea şi combinarea novatoare a analizei “sistemelor teritoriale” cu metodele euristice şi aporetică;
- avansează într-o formulă originală o nouă concepţie de abordare a oraşului din perspectiva unei noi etape a abordării geografice – etapa geografiei manageriale.
Lucrarea, prin spiritul său novator, aduce în spaţiul cercetării o perspectivă neatacată în geografia urbană românească: analiza oraşului (Cluj-Napoca) din perspectiva “fenomenului frontierei”. Este un “câmp” care cu siguranţă poate deschide noi căi de cercetare a aşezărilor urbane fie prin construcţii geoucronice, fie prin abordări geoprospective, care pot asigura urbanismului soluţii viabile în spiritul unei evoluţii durabile a oraşului de azi.
Practic, lucrarea de faţă este prima analiză geografică a municipiului Cluj-Napoca într-o abordare sistemică şi funcţionalistă, în câmpul geografiei urbane româneşti [full text].
 

AMENAJAREA TERITORIULUI SUBURBAN AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA

COCEAN Pompei, ZOTIC Vasile, PUIU Viorel, MOLDOVAN Ciprian
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010
ISBN: 978-973-610-985-0

Studiul privind amenajarea teritoriului suburban al Municipiului Bistriţa a fost elaborat în vederea rezolvării disfuncţionalităţilor teritoriale din extravilanul municipiului (definirii relaţiilor de interdependenţă în domeniul economic, al infrastructurii, al dezvoltării urbanistice, al asigurării nevoii de spaţii verzi şi de agrement, de produse alimentare etc.), al relaţiilor municipiului cu teritoriul său suburban, ţinând cont că acest teritoriu constituie rezerva de dezvoltare pentru municipiu.

Lucrarea de faţă încearcă să evidenţieze principiile majore, direcţiile şi conceptele amenajării acestei categorii teritoriale printr-un set de politici complexe concentrate în plan urban-local, regional, sectorial, în vederea realizării unui echilibru la nivelul dezvoltării locale.
Studiul reprezintă un instrument ştiinţific venit în sprijinul administraţiei publice locale, cu ajutorul căruia se vor stabili şi ierarhiza problemele care afectează principalele procese şi fenomene existente la nivelul acestei zone. De asemenea, se vor contura măsurile optime privind aspectele locuirii urbane, cu efecte asupra limitării mobilităţii urbane, a exploatării şi gestionării judicioase a resurselor, gestionării factorilor de risc, dezvoltării armonioase şi continue a mediului natural şi antropic, în scopul încurajării unei autonomii locale în coordonarea şi gestionarea dezvoltării durabile a municipiului Bistriţa. Studiul privind amenajarea teritoriului suburban al Municipiului Bistriţa, conform caietului de sarcini, poate fi considerat un document de tip PATA (Plan de Amanajare a Teritoriului Administrativ) cu caracter mixt, director dar şi normativ, menit să realizeze concretizarea strategiilor sectoriale în teritoriu şi să contribuie la soluţionarea unor probleme specifice apărute în anumite zone din extravilan datorită dezvoltării urbanistice explozive a municipiului Bistriţa [full text].
 

TEREBLECEA. UN SAT LA MARGINE DE ȚARĂ

CREȚU Ion
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010
ISBN: 978-973-595-172-6

Ion CREŢU ne prezintă o lume rurală, cea din Tereblecea, trecută prin aprigele, sălbaticele şi necruţătoarele teascuri ale “braviei” sovietice, regenerată aidoma păsării Phoenix, mai falnică, mai mândră şi mai harnică, un Oradur sau un Lidice, neconsemnat în memoriile marii istorii, dar cu suferinţe şi chinuri de pe acelaşi taler al echivalenţei. Sat şi oameni din “margine de ţară”, Tereblecea, ce priveşte cu speranţă şi dor de pe dealul din stânga Siretului spre un timp al normalităţii şi al omeniei între oameni şi fraţi!

Autorul, prin evocarea faptelor de o cutremurătoare forţă emoţională, petrecute între anii 1941-1945, şi apoi în timpul bolşevismului stalinist, aduce satul natal pe acelaşi altar al suferinţelor umane comparabile cu cele din cunoscutele lagăre ale morţii prin care s-au petrecut milioane de vieţi umane, o adevarată Golgotă a neamului românesc, decimată programat în stepele kazahe, Siberia, Munţii Ural şi ţinuturile vitrege de pe malul lacului Onega. Familii mutilate, lacrimi şi sărăcie, zbierăte ale deznădejdii, barbarie “proletară„ şi primitivism trogloditic, se asociază în scrierea lui Ion CREŢU în a evoca dramele unor oameni a căror vină a fost aceea că şi-au durat căminele şi vatra, traiul şi graiul...la “margine de ţară”. Prin aceste restituiri autorul aduce dulcele sat bucovinean în inima fierbinte a Ţării. Un sat de margine, mutilat şi batjocorit la comandă de către cizma murdară a unor imperii logodite cu crima şi dezmăţul, a dat lumii o pleiadă de fii ale căror chipuri strălucesc întru eternitate pe diadema de aur a civilizaţiei contemporane. Răspândiţi de la Vladivostok la San Francisco, de la ţărmul Mării Baltice şi până la crestele Carpaţilor şi inima Transilvaniei, fiii acestui sat bucovinean au îngemănat energiile lor creatoare întru propăşirea culturală, spirituală şi economică a locurilor natale. Vasile POSTEUCĂ se stinge de dorul satului natal în sunet duios de fluier, de cealaltă parte a lumii (America), lăsând un tulburător mesaj de suflet în scierea postumă “Copilul drumului”.
Este evocat în carte, deopotrivă, talentul de constructori al tereblecenilor, şi stăruinţa în a-şi edifica o zestre tehnico-edilitară care satisface exigenţele de locuit şi de instruire ale satului. Figuri de dascăli şi preoţi dedicaţi cu toată fiinţa instruirii copiilor, chiar şi în vremuri de urgie, indiferent cărei etnii au aparţinut, întregesc în chip fericit conţinutul informaţional despre lumea satului [full text].
 

PROFESORUL VASILE SURD ÎN AL 65-LEA AN DE VIAȚĂ

ZOTIC Vasile (coordonator)
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010
ISBN: 978-973-595-135-1

Este greu să exprimi prin cuvinte multitudinea de trăiri, sentimente şi convingeri pe care le ai despre un om pe care îl preţuieşti şi sub îndrumarea căruia te-ai format la rându-i ca om şi specialist.  Este şi mai greu să spui ce simţi atunci când acel om a fost mai mult decât un profesor – un „părinte”, mentor, sfătuitor, deschizător de drumuri... De toate acestea am avut parte din clipa în care l-am cunoscut pe profesorul Vasile SURD în toamna anului 1990, când, încă proaspăt student, venit de pe plaiuri bucovinene, căutam un sens în viaţă.

Încă din primele zile, fiindu-mi şi îndumător de an, i-am simţit căldura sufletească şi omenia care îl caracterizează. Au trecut 20 de ani şi destinul a făcut să-i devin discipol şi coleg de breaslă. În tot acest timp am avut şansa să fiu mereu în preajma Domniei Sale şi poate să-l cunosc suficient de bine încât să pot afirma că, timpul a trecut şi va trece dar Profesorul Vasile SURD este şi va rămâne pentru mine şi mulţi alţii, un om şi exemplu de viaţă trăită spre a dărui tot ce este mai frumos în sufletul unui om – iubire faţă de cel aproape, compasiune, speranţă.  
În lupta continuă care se duce în lume între bine şi rău cei care sunt de partea binelui sunt puţini, din ce în ce mai puţini, pentru că acei oameni pentru a face faţă acestei confruntări trebuie la rândul lor să fie drepţi, cu conştiinţa împăcată, să distingă binele de rău, să aibă o predestinaţie în acest sens, să creadă într-un ideal, să fie modeşti. Profesorul Vasile SURD este unul dintre acei puţini oameni care duce o astfel de luptă, încercând prin exemplul personal, dorinţa de a schimba lucrurile să aducă prinosul său pentru constuirea unei lumi mai bune. În mare parte a şi reuşit, a reuşit şi prin oamenii pe care i-a adunat în jurul său, i-a format şi care vor duce mai departe acestă luptă şi idealuri. Personal, mă număr printre acei oameni care am văzut aceste aspiraţii ale Domniei Sale şi am crescut alături de ele, fapt care mi-a schimbat radical percepţia despre predestinaţia şi sensul vieţii.
Ca om de cultură şi ştiinţă Profesorul Vasile SURD a căutat mereu să intre în miezul dezbaterii ştiinţifice constructive şi din aceasta să extragă esenţa cunoaşterii care mai departe a altoit-o pe realitatea din orizontul geografic apropiat. Drept rezultat această abordare a dat roade şi în cadrul lucrărilor sale ştiinţifice, cursurile didactice predate dar mai ales în cadrul şcolii doctorale şi tezelor de doctorat coordonate a dus abordarea geografică la limita cunoaşterii inovative, dându-i un pronunţat caracter practic-aplicativ.  
Adevărul despre profesorul Vasile SURD a fost de multe ori mistificat, mulţi dintre cei care îl cunosc sau au auzit despre el caracterizându-l în variate moduri în funcţie de interese şi mai ales de percepţie. Aşa s-a ajuns ca în timp unii să-l catalogeze ca fiind un om dur, egoist, vanitos şi chiar rău. Alţii vin la Domnia sa pentru un sfat şi o mână de ajutor atunci când au epuizat toate soluţiile de rezolvare a unor probleme aparent fără ieşire. Această percepţie amalgamată a profesorului Vasile SURD de către cercurile academice şi lumea de rând a dus la mistificarea aparentă a omului Vasile SURD. Această mistificare are şi părţi bune şi părţi rele. Cele bune sunt legate de faptul că astfel OMUL Vasile SURD este dătător de speranţe şi ajutor pentru cei puţini sau mulţi care îl cunosc şi îi cunosc bunătatea sufletească. Părţile rele sunt legate de atribuirea fără temei substanţial a unor caracteristici negative profesorului SURD care în dorinţa sa firească de a stărui asupra adevărului şi bunului simţ a spus lucrurilor pe nume.
Realitatea despre profesorul Vasile SURD, este una simplă şi vine din simplitatea Domniei sale de a fi. Modestia şi onestitatea sunt trasăturile fundamentale ale profesorului Vasile SURD care se manifestă prin tot ce face în fiecare zi a existenţei sale. Această modestie şi onestitate este învăluită în simţul responsabilităţii, colorată cu simţul esteticii şi al frumosului, „condimentată” cu puţin umor şi desăvârşită prin dorinţa de a schimba lumea în bine. Acesta este OMUL şi PROFESORUL Vasile SURD [full text].

 

MODIFICĂRI STRUCTURALE ALE SPAȚIULUI RURAL DIN ROMANIA CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROGAMULUI CU FINANȚARE EUROPEANĂ SAPARD

ALEXANDRU Diana-Elena
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009
ISBN: 978-973-610-954-6

Punctul de vedere asupra unui subiect la prezentul continuu în contextul socioeconomic şi politic al României - dezvoltarea rurală - va deveni leitmotivul multor exegeze pentru a fi pe deplin analizat şi înţeles. Oricare cercetător îşi trasează coordonatele, după care ilustrează fenomenele şi procesele definitorii pentru clarificarea concluziilor.

Fenomenul (procesul), scopul, modalitatea de abordare şi condiţiile de implementare, coordonatele temporale (contextul socio-economic şi politic, dar şi perioada de derulare a programului de dezvoltare rurală) şi de localizare, beneficiarii şi rezultatul cuantificat constituie punctele de sprijin şi, totodată, elementele explicative care se prezintă sub forma unor exprimări interogatorii de tipul: „Ce?”, „De ce?”, „Cum?”, „Când?”, „Unde?” şi „Cui se adresează?”. Răspunsurile la aceste întrebări conturează imaginea de ansamblu creată de intervenţia comunitară asupra spaţiului naţional, fapt care implică o sintetizare a cercetării detaliate a tuturor aspectelor încadrate în teritoriul delimitat rural, o cercetare coordonată de principii şi obiective, care se clarifică treptat pe măsură ce analiza parcurge traseul clasic de la general la particular, iar în cazul nostru de la particular la general.
Lucrarea se concentrează în jurul unui subiect de actualitate, în privinţa căruia instituţiile administrative naţionale, regionale şi judeţene, manifestă încă un interes vădit. Astfel, programul de asistenţă financiară în perioada de pre-aderare la Uniunea Europeană SAPARD, funcţionarea acestuia în spaţiul rural românesc şi rolul de intermediar jucat în implementarea Planului Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, obiect al Politicii Agricole Comune prin politica de dezvoltare rurală în acest interval temporal, prezintă aspecte importante care derivă din specificul acestuia, obiectivele şi axele de dezvoltare, modul de organizare şi implementare, durata şi destinaţia către beneficiari. Concomitent cu prezentarea aspectelor privind funcţionarea programului în teritoriu, se vor analiza aspectele legate de spaţiul rural, suport al obiectivelor de dezvoltare, beneficiarii programului (comunitatea rurală, populaţia agricolă, micii fermieri, întreprinderile mici şi mijlocii, administraţiile locale), cadrul instituţional care îl coordonează şi, nu în ultimul rând, contextul economico-social în care reuşim să surprindem transformările imprimate de o perioadă de tranziţie de la un sistem economic necoordonat şi dezechilibrat, la un statut de economie de piaţă funcţională, determinată de un spaţiu productiv şi competitiv. Acest postulat apare ca o condiţie obligatorie pentru procesul de integrare în Uniunea Europeană, fapt care implică eforturi, mai ales de ordin financiar, pentru alinierea, optimist spus, la piaţa economică a comunităţii [full text].
 

GEOGRAPHY OF SETTLEMENTS

SURD Vasile
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009
ISBN: 978-973-610-929-4

The settlements represent the most dynamic structural components of the geographical space, true “headquarters” of the territorial organization. They also represent a synthesis of the ways of life, the historical and cultural experience of the people transposed in the great diversity of the world’s physical and geographical system. The settlements are, for those more than 6 billion inhabitants of our planet, elements of personal identification.

The problem of settlements, its dynamism, diversity, the antagonist states and the trends of evolution represent the object of this book.
At the same time, we wish to present the settlements in the light of a correct understanding of their complexity and their primary role in the entire territorial network.
In addition, our study wants to be the starting point and also the crystallization of the practice of integrated approach in settlement study, in undeniable interdependence with the management of the geographical space.
First of all this book is addressed to the Geography scientists, but it might be useful to a larger spectrum of readers like those from the field of management and territorial planning, of public administration and urban-planning specialists, economists, servicemen, foresters, agronomists and the experts engaged in politics. In elaborating this paper we started our study from an extremely valuable material, which can be classified as a classic bibliography. In this respect we used mainly the information from the excellent treaty “Urban Geography” written by the French geographers Jaqueline Beaujeau, Garnier and G. Chabot, and translated in Romanian  in the established scientific language, by professor Virgil Gârbacea in 1971. In a great extent we followed and used ideas from the structure of this paper. In the field of the Geography of Rural Settlements, the course of professor Ioan Şandru, “Geography of Rural Settlements. I, The Rural Settlement, Course Notes”, lithographed and presented at the universities of  Iaşi and Debrecen in 1970, was the base of our presentation of the rural settlements divided into the great geographical regions. Even more, we benefited of the clear and elegant synthesis of David Waugh, regarding the settlements, that we processed from the third edition of his Geography treaty (Geography. An Integrated Approach, Surrey, U.K., 2000). In a similar way, we used the information from professor F.S. Hudson’s  book “A Geography of Settlements” Plymouth, 1976, and Fellman J., Getis A., Getis Judith’s book “Human Geography. Landscape of Human Activities” 1990, Dubuque, USA.
Regarding the structure of urban systems, the areas of influence of the settlements and the equilibrium of urban systems, we used as primary source of information the book of professor Ioan Ianoş ”The Cities and the Planning of Geographical Space”, published by the Academic Publishing House in 1978, and the study of our colleagues from Cluj, E. Molnar, A. Maier and N. Ciangă  “Centres and Areas of Convergence in Romania”, 1975.
The synthesis from P.A.T.N., 1998 found in  the chapter ”Settlements”, was taken from the volume ”Territorial Management” by I. Bold and A. Crăciun, „Mirton” Publishing House, 1999. Of an indubitable documentary support was the collection of „Planning” Magazine, partially consulted in the libraries of Leicester and Glasgow Universities.
The information about the spatial distribution and the favourable factors for the development of the urban life we gathered from Professor C. Vandermotten and his collaborators’ treaty „Villes d’Europe. Cartographie comparative”, 1999.
We brought our own contribution to this book by presenting the intimate structures of rural settlements, the energetics of urban system and by defining some ambiguous terms.
Besides the vast informative scientific material, we selected a great number of cartographic materials, without which the explanatory process would become inoperable [full text].