AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI INFRASTRUCTURI TEHNICE
SURD Vasile, BOLD Ion, ZOTIC Vasile, CHIRA Carmen

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005
ISBN: 973-610-396-X

Organizarea spaţiului geografic şi amenajarea teritoriului reprezintă un domeniu al ştiinţelor geografice poziţionat la interferenţa geografiei fizice, geografiei umane şi a geografiei tehnice, reprezentând sinteza modurilor de stare şi manifestare a obiectelor şi componentelor geografice şi adaptarea progresivă a acestora la nevoile umane.

Geografia, ca ştiinţă integratoare despre teritoriu s-a distanţat probabil prea mult de reperele ce vizează amenajarea intrinsecă a teritoriului, adică cea tehnică, după cum şi domeniile tehnice de referinţă au omis ori au subestimat adevărul că orice tip de amenajare teritorială are o determinare geografică. La un moment dat „exprimarea geografică” devine de neînţeles pentru o gamă largă de practicieni (agronomi, urbanişti, constructori, arhitecţi, silvicultori, economişti, sociologi ş.a.). În acelaşi mod, aceste categorii de specialişti, adâncind, în mod firesc, domeniile lor de investigare şi cele practice, sunt adesea tributarii unei gândiri şi acţiuni spaţiale de tip secvenţial (mă interesează doar randamentul la hectar, durabilitatea unui drum, a unei construcţii, costul lucrărilor etc.). De aceea, noi credem că o „aducere” a geografiei mai aproape de tehnică şi cea a domeniilor tehnice mai aproape de geografie, va rezolva într-un interval de timp rezonabil problema specialiştilor din domeniul organizării spaţiului şi amenajării teritoriului. O profesie nouă, care să distileze în chip organic şi sinergic acele produse intelectuale rezultate din studiul ştiinţelor naturii şi a celor de factură tehnică. Lucarea de faţă se doreşte a fi mai degrabă un demers tehnic, în încercarea de a-l ancora într-un tipar geografic atotcuprinzător [full text].

   

COMPONENTELE OPERAȚIONALE ALE ORGANIZĂRII SPAȚIULUI GEOGRAFIC
ZOTIC Vasile

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005
ISBN: 973-610-397-8

Complexitatea realităţii contemporane, determinată de stările şi structurile complexe ale sistemelor spaţiale geografice, dublată de disfuncţiile apărute în urma gestionării de multe ori în necunoştinţă de cauză ale acestora, de către persoane, mai mult sau mai puţin cunoscătoare ale realităţii geografice, impune concentrarea eforturilor pe toate planurile şi la toate nivelele sociale de stopare a declinul ecologic, social, economic, în care ne aflăm (cu referire specială la România şi la poporul român).

Dacă noi singuri nu ne trezim la realitate, nu conştientizăm situaţia în care ne aflăm, nu ne ajutăm singuri, atunci nu avem decât să ne resemnăm cu deznodământul care va rezulta în urma amplificării disfuncţiilor sistemelor geografice. Ajutorul este în noi înşine iar orice timp pierdut şi gândul, că „mâine” lucrurile se vor rezolva mai uşor este o simplă amăgire şi pierderea timpului de start optim.
Viitorul este în mâinile noastre şi depinde de paşii pe care îi vom face astăzi. Încă nu este totul pierdut, încă se mai poate „recupera viitorul”, care ne poate scăpa. Acestă lucrare se doreşte a fi o mică contribuţie la soluţionarea problemelor majore, cu care se confruntă societatea contemporană şi sprijinirea efortului de rezolvare a problemelor zilei de mâine [full text].
   

GEOGRAFIA AȘEZĂRILOR
SURD Vasile

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003
ISBN: 973-610-051-0

Aşezările reprezintă cele mai dinamice structuri componenţiale ale spaţiului geografic, adevărate “centre de comandă” ale organizării teritoriului. Totodată, ele reprezintă sinteza modurilor de viaţă, experienţă istorică şi culturală ale popoarelor, transpuse în marea diversitate a cadrului fizico-geografic planetar. Aşezările sunt, pentru cei peste 6 miliarde de locuitori ai Terrei, elemente de identificare personală.

Aducerea în atenţie a problematicii aşezărilor, surprinderea dinamicii, diversităţii, a stărilor lor antagonice şi tendinţelor de evoluţie, face obiectul prezentei cărţi. Totodată, dorim a prezenta aşezările în lumina unei întelegeri corecte a complexităţii lor şi a rolului de prim ordin pe care acestea îl au în “angrenajele teritoriale” de ansamblu. În plus, demersul nostru se doreşte a fi deschiderea şi cristalizarea practicii abordării integrate a studiului aşezărilor, în interdependenţă peremptorie cu organizarea spaţiului geografic. Prezenta carte se adresează în primul rând geografilor, dar poate fi utilă pentru un spectru mai larg de specialişti cum ar fi cei din domeniul planificării şi amenajării teritoriului, urbanişti, economişti, silvicultori, militari, agronomi etc., administraţia publică şi specialiştilor angajaţi în viaţa politică [full text].

   
GEODEMOGRAFIE
SURD Vasile

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001
ISBN: 973-8095-65-4

Prezenta carte se adresează în primul rând specialiștilor din domeniul geografiei și economiei, dar poate constitui - în opinia noastră - un suport informațional eficient și pentru alte domenii, cum ar fi: sociologia, demografia, planningul tentorial, medicina, dar utilă și publicului interesat de starea demografică mondială [full text].

   

GEOGRAFIA POPULAŢIEI
Teorie şi metodologie

VERT Constantin
Editura MIRTON, Timişoara, 2001
ISBN: 973-585-468-6

Tematica prezentei lucrări, preocupă astăzi, mai mult ca oricând, oameni investiţi cu răspunderi politice şi obşteşti, învăţaţi, doritori de a-şi pune ştiinţa în slujba societăţii. Preocuparea atât de generală şi activă, nu este o reflectare a unui interes de moment, de conjunctură, pentru o problemă „la modă”, ci izvorăşte din necesitatea ca cercetările de geografia populaţiei să fie cât mai folositoare.

Folositoare, pe de-o parte, unei bune înţelegeri a proceselor istorice din trecutul societăţii omeneşti, folositoare, deopotrivă, pentru înţelegerea ştiinţifică a dezvoltării complexe a societăţii contemporane şi a celei de mâine.
Experienţa a demonstrat că problemele demografice sunt probleme fundamentale ale istoriei societăţii umane, a civilizaţiei umane. Cele mai de seamă manifestări şi realizări în toate domeniile de activitate (economic, social, politic, cultural), îşi găsesc una din explicaţiile principale în populaţie. De densitatea populaţiei depinde în bună parte bogăţia naţiunii, puterea ei, realizările sociale şi culturale, civilizaţia sa în ultimă instanţă. Pentru prezent şi viitor, cunoaşterea cât mai exactă a problemelor populaţiei are o importanţă primordială [full text].

   

NEUFERT
Manualul arhitectului. Elemente de proiectare şi de construcţie
Ediţia a 37-a, adăugită şi prelucrată

Ediția în limba română - coordonator: DERER Hanna
Editura ALUTUS, Miercurea Ciuc, 2004
ISBN: 973-8642-8-7

Acum mai bine de 2500 de ani, Confucius a formulat următoarea ideie în cuvintele: “Îi dau elevului meu un colţ, pe celelalte trei trebuie să le găsească singur”.

Un architect, urbanist sau planificator territorial înnăscut sau unul cu dorul de a construe în inimă îşi va acoperi urechile şi ochii dacă i se va da soluţia unei probleme, pentru că are atâta imaginaţie şi atâtea idealuri încât îi trebuie numai elementele pentru a porni să facă din ele un întreg! Cine şi-a câştigat o dată încrederea în sine, cine a pătruns interdependenţele, cine a înţeles jocul forţelor, al materialelor, al culorilor, al măsurilor, cine poate să absoarbă realitatea, imaginea clădirilor, cine a studiat şi cercetat cifric efectul lor, cine le-a recunoscut mental, acela se află pe singurul drum adevărat spre cea mai mare bucurie a vieţii, pe care numai cel ce creează muncind o poate simţi. La aducerea lui pe un asemenea drum trebuie să contribuie această viziune de viaţă. Ea trebuie să îl elibereze de toate învăţăturile şi, în final, chiar de aceasta, şi trebuie să îl conducă spre propria activitate creatoare; trebuie să fie un ajutor de început; paşii următori – construitul – trebuie să îl facă fiecare singur.  

                                                                                                                                       Ernst NEUFERT

Manualul arhitectului reprezintă un ghid practic, deosebit de util în fundamentarea ideilor şi identificarea de soluţii în proiectare pe domenii ca arhitectura, urbanismul şi amenajarea teritoriului [full text].

   

HUMAN GEOGRAPHY
Landscapes of Human Activities

FELLMANN Jerome Donald, GETIS Arthur, GETIS Judith
Brown &Benchmark Publishers,
ISBN: 0-697-29038-7

The fundamental question asked by geographers is "Does it make a difference where things are located?" If for any one thing or group of things the answer is "You bet it does," the geographer's interest is aroused and ge­ographic investigation is appropriate.

For example, it matters a great deal that languages of a certain kind are spoken in certain places. But knowledge of the location of a specific language group is not of itself particularly significant. Geographic study of a language requires that we try to answer questions about why and how- the language shows different characteristics in different lo­cations and how the present distribution of its speakers came about. In the course of our study, we would logi­cally discuss such concepts as migration, acculturation, the diffusion of innovation, the effect of physical barri­ers on communication, and the relationship of lan­guage to other aspects of culture. As geographers, we are interested in how things arc interrelated in differ­ent regions and give evidence of the existence of "spa­tial systems" [full text].
   

RISCUL DEMOGRAFIC ÎN MUNȚII APUSENI

SURD Vasile, PUIU Viorel, ZOTIC Vasile, MOLDOVAN Ciprian

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007
ISBN: 978-973-610-626-2

Lucrarea de faţă îşi propune a prezenta aspectele generale şi particulare de ordin teoretic vizând riscul geografic, şi apoi expunerea la un nivel de detaliere minimal a ceea ce semnifică riscul demografic ca parte integrantă a ricului geografic. Riscul demografic este abordat în corelaţie cu activităţile umane şi cadrul general de viaţă al unei populaţii, numeric variabilă.

O abordare exclusivă prin cuantificarea şi analiza unor fenomene şi procese demografice intrinseci ar eluda cadrul general (acel „general framework”) în care acestea au loc şi se manifestă la date şi cu intensităţi diferite. Într-o altă formulare, se pot agrea indicatori ai definirii riscului demografic ca având valabilitate de maximă generalizare pentru diverse categorii teritoriale, dar cu desfăşurare în ”medii diferite”, particulare.
Fără o raportare la teritoriu, studiul riscului demografic este lipsit de relevanţa atât de necesară a „îndreptării„ stărilor critice. De aceea, acest gen de studii devin necesare şi utile la nivelul diverselor unităţi teritoriale, fie acestea delimitate natural sau politico-administrativ pentru că acestea relevă starea socială, sanitară şi economică a unei populaţii, iminenţa sau noniminenţa producerii unor convulsii sociale de amploare şi cauze diverse, ce trebuiesc prevenite ori gestionate de către factorii abilitaţi. În aceeaşi manieră, se pune în evidenţă necesitatea unor ”intervenţii externe” de susţinere, ca un corolar al politicilor economice şi demografice pe care un stat le promovează în raport cu interesele sale prezente şi viitoare [full text].

 

ORGANIZAREA SPAȚIULUI GEOGRAFIC ÎN CULOARUL MUREȘULUI, SECTORUL SEBEȘ-DEVA

ZOTIC Vasile
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007
ISBN: 978-973-610-548-7

Structura lucrării prezintă succesiunea obligatorie şi necesară a fazelor şi etapelor de cunoaştere a teritoriului la nivel mezoscalar, cu punerea în evidenţă  a tuturor formelor specifice de organizare, de la cele de ordin natural la cele de factură antropică, ca etape primare, premergătoare ale amenajării teritoriului.
Culoarul Mureşului în sectorul Sebeş-Deva este prezentat în toată complexitatea structurală şi organizaţională a acestuia, o adevarată anamneză asupra unui teritoriu cu puternice fluxuri de tip input şi output, ce concentrează, stochează, tranformă şi distribuie principalele fluxuri de energie, substanţă şi informaţie, procese ce încadrează culoarul în categoria „liniilor de forţă majore” ale spaţiului geografic naţional [full text].

   

AMENAJAREA TERITORIULUI SUBURBAN AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA

COCEAN Pompei, ZOTIC Vasile, PUIU Viorel, MOLDOVAN Ciprian
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010
ISBN: 978-973-610-985-0

Studiul privind amenajarea teritoriului suburban al Municipiului Bistriţa a fost elaborat în vederea rezolvării disfuncţionalităţilor teritoriale din extravilanul municipiului (definirii relaţiilor de interdependenţă în domeniul economic, al infrastructurii, al dezvoltării urbanistice, al asigurării nevoii de spaţii verzi şi de agrement, de produse alimentare etc.), al relaţiilor municipiului cu teritoriul său suburban, ţinând cont că acest teritoriu constituie rezerva de dezvoltare pentru municipiu.

Lucrarea de faţă încearcă să evidenţieze principiile majore, direcţiile şi conceptele amenajării acestei categorii teritoriale printr-un set de politici complexe concentrate în plan urban-local, regional, sectorial, în vederea realizării unui echilibru la nivelul dezvoltării locale.
Studiul reprezintă un instrument ştiinţific venit în sprijinul administraţiei publice locale, cu ajutorul căruia se vor stabili şi ierarhiza problemele care afectează principalele procese şi fenomene existente la nivelul acestei zone. De asemenea, se vor contura măsurile optime privind aspectele locuirii urbane, cu efecte asupra limitării mobilităţii urbane, a exploatării şi gestionării judicioase a resurselor, gestionării factorilor de risc, dezvoltării armonioase şi continue a mediului natural şi antropic, în scopul încurajării unei autonomii locale în coordonarea şi gestionarea dezvoltării durabile a municipiului Bistriţa.Studiul privind amenajarea teritoriului suburban al Municipiului Bistriţa, conform caietului de sarcini, poate fi considerat un document de tip PATA (Plan de Amanajare a Teritoriului Administrativ) cu caracter mixt, director dar şi normativ, menit să realizeze concretizarea strategiilor sectoriale în teritoriu şi să contribuie la soluţionarea unor probleme specifice apărute în anumite zone din extravilan datorită dezvoltării urbanistice explozive a municipiului Bistriţa [full text]